ഡീസല്‍ വില വര്‍ധനവില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതല്‍ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയില്‍ അനിശ്ചി" /> ഡീസല്‍ വില വര്‍ധനവില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതല്‍ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയില്‍ അനിശ്ചി">
up