സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​ല​വ​ർ" /> സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​ല​വ​ർ">
up