നീറ്റ് പാസാകാത്തവരെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സില്‍ ഇതുപ്രകാരം ചേരാന്‍ അനുവദിക്കില്" /> നീറ്റ് പാസാകാത്തവരെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സില്‍ ഇതുപ്രകാരം ചേരാന്‍ അനുവദിക്കില്">
up