ഉ​ല്‍​പാ​ദ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പാ​ളി​യ​താ" /> ഉ​ല്‍​പാ​ദ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പാ​ളി​യ​താ">
up